1 2 3 4 5 6 7 8 9

Masaki züchtet Sanke, Kohaku, Shusui, Kujaku, Asagi und andere Kawarimono, auch Shiro-Utsuri.