1 2 3 4 5

Yagenji züchtet viele unterschiedliche Koi-Varietäten, u.a.GinRin Showa, GR Kohaku, Go-Sanke, Shiro Utsuri, Yamato, Kikusui etc.