1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

oofuchi züchtet Kohaku, Sanke, Shusui, Hariwake,Shiro-Utsuri, Ochiba, Kikokuryu, Kikusui, Kujaku, Kumonryu, Kinki-Utsuri, Doitsu etc. Seine Koi sind von guter Qualität und gutem Wachstum.